UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 327/2005 k petícii občanov mesta Prešov proti výstavbe prístreší pre neplatičov v lokalite Stará tehelňa

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
z rokovania návrh Zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
a) zriadiť komisiu za účasti zástupcov jednotlivých mestských častí s cieľom prehodnotenia lokalít výstavby prístreší pre neprispôsobivých občanov.
Termín: august 2005
b) zrealizovať projektované opatrenia na ochranu majetku a zvýšenia bezpečnosti dotknutých. Finančné prostriedky vyčleniť pri najbližšom schvaľovaní rozpočtových opatrení.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk