Mesto PREŠOV

Thursday - 07. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 333/2005 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

ruší
Uznesenie č.179 /2004 zo dňa 31.5.2004
bod 3
Odpredaj nehnuteľností - pozemkov /Mlynský náhon/, k. ú. Prešov: parc. č. KN 9808/52 o výmere 114 m2 , ost. plocha Helene Valovičovej, Letná 11, Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2
Dôvod: Nezáujem o kúpu

Uznesenie č. 72/2003 zo dňa 21.7.2003
bod A
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14308/67 o výmere 10.329 m2, ost. plocha, k. ú. Prešov vytvoreného GP č. 65/2003 zo dňa 21.5.2003 firme A. K. PLUS, s.r.o. , Sklenárova 10, Bratislava
- za cenu 1.500, - Sk/m2
Dôvod: Firma A. K. PLUS, s.r.o. nesplnila podmienky o odstúpení od zmluvy.

schvaľuje
1. Odkúpenie časti pozemku parc. č. KN 953/4 o výmere cca 70 m2 záhrady v k. ú. Nižná Šebastová /presná výmera bude známa po vypracovaní GP/ od Radoslava Žaka a manž. Miroslavy, Vranovská 2/11999, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m?.

2. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 14135/13 zast. plocha o výmere 71 m2, k. ú. Prešov, lokalita Kúty od Cecílie Cicoňovej, Ostravská 22, Košice
- za cenu 150, - Sk/m2 + náklady prevodu.
3. Odkúpenie časti pozemku parc. č. KN 14306/57 orná pôda o výmere cca 142 m2 /presná výmera bude známa po vypracovaní GP/ lokalita Šalgovík, k. ú. Prešov od Terézie Šoltésovej, Sekčovská 47, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2 + náklady prevodu.

4. Odkúpenie pozemkov zabratých na rozšírenie Okružnej ulice od vlastníkov pozemkov
- za cenu určenú znalcom.

5. Odpredaj pozemkov:
1. Neknihovaná parcela č. 962/1 ost. plocha v k. ú. Solivar:
- diel 25 o výmere 1.658 m2
- diel 29 o výmere 67 m2 odčlenené GP č. 637/2002
2. Neknihovaná parcela č. 3501 cesta v k. ú. Prešov:
- diel 2 o výmere 79 m2
- diel 3 o výmere 334 m2
- diel 4 o výmere 22 m2
- diel 5 o výmere 8 m2 odčlenené GP č. 637/2002
- celková výmera pozemkov je 2.168 m2
SR - Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava
- za cenu 1,959.600, - Sk.

6. Odpredaj pozemku parc. č. KN 7371 o výmere 26 m2 záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Kolmanova záhrada Ing. Pavlovi Šuťákovi, Botanická 8, Prešov
- za cenu 1.600, - Sk/m?.

7. Odpredaj stavby súp. číslo198 umiestnenej na pozemku parc. č. KN 629/100 v k. ú. Sabinov Miroslavovi Tulejovi, Michalská 28, Šarišské Michaľany
- za cenu 650.000, - Sk.

8. Odkúpenie pozemkov parc. číslo KN 626/1 o výmere 78 m2 zast. plocha, KN 628/1 o výmere 196 m2 zast. plocha a KN 628/2 o výmere 84 m2 zast. plocha v k. ú. Prešov, Ul. Slovenská 48, Prešov od Ľubomíra Palečka, Švábska 48, Prešov
- za cenu určenú znalcom.

9. Odpredaj pozemku parc. č. 15639/2 o výmere 38 m2 záhrady v k. ú. Prešov - Cemjata Ladislavovi Kozlíkovi a manž. Helene, Prostějovská 46, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2.

10. Odpredaj nehnuteľnosti - časti materskej školy Ul. Smetanova 2 nasledovne:
- stavba súp. číslo 12569 umiestnená na pozemku parc. č. KN 938/44
- stavba súp. číslo 12570 umiestnená na pozemku parc. č. KN 938/45
- pozemok parc. č. KN 938/44, zast. plocha o výmere 401 m2
- pozemok parc. č. KN 938/45, zast. plocha o výmere 400 m2
- novovytvorený pozemok parc. č. KN 938/47, zast. plocha o výmere 7854 m2
všetko v k. ú. Solivar Súkromnej strednej odbornej škole ELBA, Volgogradská 1, Prešov
- za cenu znaleckú 10,200.000, - Sk.
11. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5053/1 záhrada o výmere cca 350 m2 a parc. č. 5061/4 záhrada o výmere cca 250 m2 na Ul. Východnej - Rusínskej v k. ú. Prešov /presná výmera bude známa po vypracovaní GP/ Danielovi Lesňákovi, Východná 5, Prešov
- za cenu 1.200, - Sk/m?.

12. Odpredaj pozemku pod garážou, parc. č. KN 2587, zast. plocha o výmere 20 m2 nachádzajúceho sa na Mlynskej ulici v Prešove Karolovi Kolačkovskému, Volgogradská 64, Prešov
- za cenu 1.000, - Sk/m?.

13. Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku /Mlynský náhon/ parc. č. KN 9808/52 o výmere 114 m2 ost. plocha , k. ú. Prešov Ul. Čapajevova Slávke Pribulovej , Čapajevova 69, Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2

14. Odovzdanie majetku vo vlastníctve mesta Prešov:
- Preložku kanalizácie Ul. Kamenná- Šalgovík v hodnote 496.723,10 Sk
- Vodovod k IBV Nižná Šebastová v hodnote 1,099.593,10 Sk
- Vodovod k IBV Nižná Šebastová v hodnote 1,358.562,50 Sk
do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. Komenského 50, Košice.

15. Dlhodobý prenájom Jazdeckého areálu Štefana Brendzu na Ul. Jazdeckej v Prešove na obdobie 49 rokov pre firmu 4 SPORT , s.r.o. , Hlavná 45, Prešov za týchto podmienok:
- nájomca je povinný predložiť stavebné povolenie na stravovacie a zábavné zariadenie a jazdecký areál do 30.6.2007. Na ostatné stavby zrealizovanie v I.etape v zmysle podnikateľského zámeru do 30.9.2006. Po uplynutí I. etapy podľa podnikateľského zámeru, t.j. v roku 2009 má prenajímateľ právo primerane skrátiť dobu nájmu, ak nájomca nesplnil podnikateľský zámer;
- nájomné bude diferencované v závislosti od účelu využitia pozemkov v zmysle schváleného VZN mesta Prešov, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov.

16. Doteraz založené nehnuteľnosti zapísané na LV 6492 a LV 2065 v prospech Ľudovej banky, a.s. Bratislava, ktoré sa viažu k už uzatvoreným úverovým zmluvám číslo: 350361, 350395, 340023, 340077 ako garanciu za úver poskytnutý v roku 2005 v sume 39,660 tis. Sk, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Prešove dňa 13.12.2004 pod číslom 237/2004 nasledovne:

LV 6492
PARC. Č. VÝMERA DRUH POZEMKU CHAR. SÚP. Č. LOKALITA
54/1 601 m2zastavaná plocha 2904 Hlavná 67
54/2 432 m2 zastavaná plocha
61/1 1.273 m2 zastavaná plocha
61/3 35 m2 zastavaná plocha
61/4 132 m2 zastavaná plocha kotolňa 11367 MsÚ
61/5 363 m2 zastavaná plocha 12479 Jarková 24
61/6 819 m2 zastavaná plocha adm. budova 7440
475/1 463 m2 zastavaná plocha 2978 Hlavná 72
1113/1 344 m2 záhrady
1114 21 m2 zastavaná plocha garáž 11139 Sabinovská 34
1115/1 311 m2 zastavaná plocha klub dôchodcov 5112 Sabinovská 34
2665 423 m2 záhrady
2 210 m2 zastavaná plocha rod. Dom 5057 Sabinovská 51
14445/2 1.072 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8105 Justičná
14445/3 250 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8106 DUBNÍK
4727/1 10.722 m2 ostatná plocha
14727/12 1.129 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8311 Zemplínska
14727/13 70 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8312 OPÁL
14727/14 274 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8313
14727/15 152 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8314
14727/16 74 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8315
252 964 m2 zastavaná plocha zdrav. stred. 455 Nám.oslob. 15
2600/14 972 m2 zastavaná plocha zdrav. stred. 8007 Švábska 41/A
2861/106 629 m2 zastavaná plocha NP 8124 Švábska 80
3043/16 380 m2 zastavaná plocha sklad 11414 ZASAP
3046 364 m2 zastavaná plocha prev. budova 11411 Košická 18
3047 498 m2 zastavaná plocha obch.prev.bud. 3568
3048 708 m2 ostatná plocha
3049 956 m2 zastavaná plocha soc. zariad. 11412

neschvaľuje
17. Odpredaj pozemku parc. č. KN 9204/114 a KN 9204/115, ost. plocha, k. ú. Prešov nachádzajúceho sa na Ul. Mukačevskej Futbalovému klubu SAFI PREŠOV, Prostějovská 7, Prešov.
18. Odpredaj 66 % akcií DPMP, a.s. , Prešov pre SAD Prešov, a.s. , Košická 2, Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková
pracovníčka MsÚ v Prešove

VÝPIS

z uznesenia číslo 333/2005, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo na svojom XXI. riadnom zasadnutí dňa 18.7.2005 k prerokovanému materiálu " Majetkové prevody"

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

v časti uznesenia
schvaľuje
v bode č.

16. Doteraz založené nehnuteľnosti zapísané na LV 6492 a LV 2065 v prospech Ľudovej banky, a.s. Bratislava, ktoré sa viažu k už uzatvoreným úverovým zmluvám číslo: 350361, 350395, 340023, 340077 ako garanciu za úver poskytnutý v roku 2005 v sume 39,660 tis. Sk, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Prešove dňa 13.12.2004 pod číslom 237/2004 nasledovne:

LV 6492
PARC. Č. VÝMERA DRUH POZEMKU CHAR. SÚP. Č. LOKALITA
54/1 601 m2zastavaná plocha 2904 Hlavná 67
54/2 432 m2 zastavaná plocha
61/1 1.273 m2 zastavaná plocha
61/3 35 m2 zastavaná plocha
61/4 132 m2 zastavaná plocha kotolňa 11367 MsÚ
61/5 363 m2 zastavaná plocha 12479 Jarková 24
61/6 819 m2 zastavaná plocha adm. budova 7440
475/1 463 m2 zastavaná plocha 2978 Hlavná 72
1113/1 344 m2 záhrady
1114 21 m2 zastavaná plocha garáž 11139 Sabinovská 34
1115/1 311 m2 zastavaná plocha klub dôchodcov 5112 Sabinovská 34
2665 423 m2 záhrady
2 210 m2 zastavaná plocha rod. Dom 5057 Sabinovská 51
14445/2 1.072 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8105 Justičná
14445/3 250 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8106 DUBNÍK
4727/1 10.722 m2 ostatná plocha
14727/12 1.129 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8311 Zemplínska
14727/13 70 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8312 OPÁL
14727/14 274 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8313
14727/15 152 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8314
14727/16 74 m2 ostatná plocha nák. stredisko 8315
252 964 m2 zastavaná plocha zdrav. stred. 455 Nám.oslob. 15
2600/14 972 m2 zastavaná plocha zdrav. stred. 8007 Švábska 41/A
2861/106 629 m2 zastavaná plocha NP 8124 Švábska 80
3043/16 380 m2 zastavaná plocha sklad 11414 ZASAP
3046 364 m2 zastavaná plocha prev. budova 11411 Košická 18
3047 498 m2 zastavaná plocha obch.prev.bud. 3568
3048 708 m2 ostatná plocha
3049 956 m2 zastavaná plocha soc. zariad. 11412

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková
pracovníčka MsÚ v Prešove

(Výpis z uznesenia spracovaný na požiadanie Ing. Márie Rušinovej, OFaP MsÚ dňa 21.7.2005)


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.