Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 348/2005

k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

ruší
Uznesenie č. 249/2001 zo dňa 23.7.2001
bod 1
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 15830 záhrada o výmere 50 m2 a parc. č. KN 15831 zast. plocha o výmere 10 m2, k. ú. Prešov, lokalita Vydumanec od Marty Matejovskej, Jána Nováka 20, Prešov, Františka Adama, Vansovej 2, Prešov a Evy Adamovej, Sabinovská 29, Prešov v podiele 1/3 od každého vlastníka
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Nedošlo k dohode.

Uznesenie č. 200/2004 zo dňa 26.7.2004
bod 1
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 3153/32 o výmere 119 m2 zast. plocha, k. ú. Solivar od Miroslava Hrabčáka, Jakubovany 201 a Štefana Hrabčáka , Miľpoš 70
- za cenu 150, - Sk/m2
Dôvod: Neuzatvorenie kúpnej zmluvy.

Uznesenie č. 317/2005 zo dňa 30.5.2005
bod 14
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 14308/12, z ktorého na základe GP č. 65/2003 bola vytvorená nová parcela č. KN 14308/67 o výmere 10.329 m2, ost. plocha v k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obchodného zákonníka za minimálnu cenu 1.500, - Sk/m2 s rešpektovaním podmienok ÚHA a termínom predloženia návrhov do 24.6.2005.

Uznesenie č. 317/2005 zo dňa 30.5.2005
bod 15
Odpredaj pozemkov pod OD TESCO parc. č. KN 3802/2 o výmere cca 554 m2 zast. plocha a pozemok parc. č. KN 3802/3 o výmere cca 7.862 m2 zastavaná plocha v k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obch. zákonníka za minimálnu cenu 2.500, - Sk/m2 za podmienok stanovených ÚHA a termínom predloženia návrhov do 24.6.2005.
Dôvod k bodu 14 a 15: Schválené uznesenie požadovalo rešpektovať podmienky stanovené ÚHA a dodržať termín do 24.6.2005. Z dôvodu krátkeho času od podpísania uznesenia po termín predkladania ponúk nebolo možné z časového hľadiska požadovať aj predloženie štúdie zástavby územia, aj naplnenie iných podmienok a kritérií stanovených ÚHA. Okrem toho sme obdržali viaceré námietky voči krátkemu termínu z dôvodu nemožnosti vypracovať podnikateľský zámer, prípadne štúdiu zástavby a zabezpečiť potrebný obnos finančných prostriedkov. Až dodatočne bol známy záber na komunikáciu Hviezdoslavova, čím sa zmenila výmera a poklesla o 1.384 m2, pretože záber na komunikáciu je až po OD TESCO.

mení
Uznesenie č. 333/2005 zo dňa 18.7.2005
bod 6
Odpredaj pozemku parc. č. KN 7371 o výmere 26 m2 záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Kolmanova záhrada Ing. Pavlovi Šuťákovi, Botanická 8, Prešov
- za cenu 1.600, -Sk/m2.
n a
Odpredaj pozemku parc. č. KN 7371 o výmere 126 m2 záhrada, k. ú. Prešov, lokalita
Kolmanova záhrada Ing. Pavlovi Šuťákovi, Botanická 8, Prešov
- za cenu 1.600, -Sk/m2
Dôvod: Pri prepisovaní omylom bolo vynechané pred číslom 26 číslo 1. V skutočnosti ide
o výmeru 126 m2.

schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov parc. č. KN 2315/2 orná pôda o výmere 261 m2 a parc. č. KN 2315/3 orná pôda o výmere 535 m2, ktoré vznikli na základe GP 2/05 z pôvodnej parc. č. KN 2315 v k. ú. Solivar od Ing. Milana Sedláka, Važecká 12, Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2.
2. Odkúpenie pozemkov o výmere cca 300 m2 za účelom majetkovoprávneho usporiadania na cyklistický chodník Bikoš od Pozemkového fondu, Kerastínske nám.1, Prešov v zmysle znaleckého posudku
- za cenu 408, - Sk/m2.
3. Odkúpenie pozemku mpč. 1355 o výmere 2831 m2, ttp.v k. ú. Prešov , Ul. Vodárenská od Marty Hanzélyovej, Dilongova 16, Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2.
4. Odpredaj nehnuteľnosti Svätoplukova 2, stavba súp. č. 3225 umiestnená na pozemku parc. č. KN 528/1 a pozemok parc. č. KN 528/1 zast. plocha o výmere 135 m2 , k. ú. Prešov Jozefovi Muľovi-NORMA, Ul. L. Novomeského 8, Prešov
- za cenu 6,100.000, - Sk plus tieto vecné bremená:
- právo prechodu po parcele KN 528/1 a stavbe ČS 3225 v prospech vlastníkov parciel
KN 528/2, 528/3 a stavby ČS 12081 v k. ú. Prešov, t.j. Svätoplukova 2A v Prešove;
- záložné právo pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. , Bratislava na 1,000.000, - Sk.

5. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Solivar zapísaných na LV 3205 parc. č. KN 3302/28 o výmere 1.636 m2 orná pôda v celosti a na LV 2999 parc. č. 3302/11 o výmere 3.741 m2 orná pôda od Vladimíra Kandráča, Kollárova 9, Prešov, Štefana Kandráča, Exnárova 4, Prešov, Františka Kandráča, Kollárova 9, Prešov a Antona Kandráča, Kollárova 9, Prešov
- za cenu 210, - Sk/m2 s tým, že v prípade odkúpenia pozemkov od ďalších vlastníkov si
nebudú uplatňovať žiadne vyrovnanie ceny.
6. Odkúpenie pozemkov na rozšírenie cintorína Šváby od vlastníkov pozemkov podľa GP
- za cenu 250, - Sk /m2.
7. Odkúpenie časti pozemkov v k. ú. N. Šebastová od vlastníkov pozemkov /výmery parciel budú známe po vypracovaní GP/ za účelom vybudovania záchytných priekop ako protipovodňové opatrenie
- za cenu 50, - Sk/m2.
8. Odkúpenie pozemku parcela č. KN 6616/7 o výmere 4.419 m2 ost. plocha k. ú. Prešov a parc. č. KN 6616/58 o výmere 732 m2 zast. plochy k. ú. Prešov v lokalite mestskej športovej haly od Aurélie Kováčikovej, Hlavná 102, Prešov a Heleny Šafrankovej, Pod Kamennou baňou 7, Prešov každá v podiele 1
- za cenu 250, - Sk/m2.
9. Odkúpenie celej Ul. Jelšovej a časti Jesennej v k. ú. Solivar od vlastníkov
- za cenu 250, - Sk/m2.
10. Odkúpenie pozemkov zastavaných skládkou tuhého komunálneho odpadu v miestnej časti Cemjata od vlastníkov pozemkov v rozsahu, ktorý je potrebný pre zastavané stavby v majetku mesta.
- za cenu 100, - Sk/m2.
11. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 1396/8 ost. plocha o výmere cca 72 m2 , lokalita Ul. Murárska/presná výmera bude upresnená po vyhotovení GP/ Štefanovi Hnátovi, Murárska 4, Prešov
- za cenu 800, - Sk/m2.
12. Odpredaj pozemkov parc. č. KN 9204/106 o výmere 935 m2 zast. plocha a parc. č. KN 9204/80 o výmere 76 m2 v k. ú. Prešov pri OD KAUFLAND formou verejného návrhu podľa § 276 Obch. zákonníka za minimálnu cenu 2.500, - Sk/m2 s dodržaním podmienok ÚHA.

13. Odpredaj dvoch bytových domov na Ul. Majakovského
- rozostavaný bytový dom A3
umiestnený na pozemku parc. č. KN 2669, Ul. Sabinovská 43 a na pozemku parc. č.
KN 2670, Ul. Sabinovská 45
- rozostavaný bytový dom B3
umiestnený na pozemku parc. č. KN 2649, Ul. Majakovského 9 a na pozemku parc. č.
KN 2650, Ul. Majakovského 11,
- jeden rozostavaný dom za cenu 9,095.000, - Sk v zmysle vynaložených nákladov
- pozemok parc. č. KN 2669 o výmere 140 m2 zast. plocha
- pozemok parc. č. KN 2670 o výmere 140 m2 zast. plocha
pozemok parc. č. KN 2649 o výmere 140 m2 zast. plocha
pozemok parc. č. KN 2650 o výmere 140 m2 zast. plocha
všetko v k. ú. Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2 formou verejného návrhu podľa § 276 Obch. zákonníka.
Cena spolu za bytový dom a pozemok:
- bytový dom A3 za 9,235.000, - Sk minimálne, formou verejného návrhu;
- bytový dom B3 za 9,235.500, - Sk minimálne, formou verejného návrhu.
14. Dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. KN 9204/114 ost. plocha o výmere 280 m2 a KN 9204/115, ost. plocha o výmere 6.922 m2, k. ú. Prešov nachádzajúcich sa na Ul. Mukačevskej, pre Futbalový klub SAFI PREŠOV, Prostějovská 7, Prešov
- na dobu 30 rokov s podmienkou, že po ukončení výstavby, ktorá by sa mala ukončiť 30.9.2007, bude určený komerčný nájom v zmysle VZN.
15. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 14308/12, z ktorého na základe GP č. 65/2003 bola vytvorená nová parcela č. KN 14308/67 o výmere 10.329 m2, ost. plocha v k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obchodného zákonníka za minimálnu cenu 1.500, - Sk/m2 s rešpektovaním podmienok ÚHA a termínom predloženia návrhov do 30.10.2005.
16. Odpredaj pozemkov pod OD TESCO parc. č. KN 3802/3 o výmere cca 6.478 m2 zastavaná plocha v k. ú. Prešov formou verejného návrhu podľa § 276 Obch. zákonníka za minimálnu cenu 2.500, - Sk/m2 za podmienok stanovených ÚHA a termínom predloženia návrhov do 30.10.2005.

neschvaľuje
17. Odpredaj časti pozemku mpč. 861 o výmere cca 148 m2 pri Ul. Košickej v k. ú. Solivar pre firmu MEDICAL KATAJANA, s.r.o. , Slovenská 49, Prešov.
18. Zriadenie vecného bremena cez časť pozemku parc. č. 4212/1, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova pre Nádej, n.o. , Sládkovičova 14, Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.