Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 339/2005

k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
správu o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2005;

schvaľuje
1. Úpravu plánu z dôvodu upresnenia rozpočtových nákladov po uskutočnení výberových konaní a postupu stavebných prác v I. polroku, ako aj nezrealizovania troch stavieb – parkoviska na Požiarnickej ul. č. 17, prístreší pre neplatičov a rekonštrukcie chladiarenského zariadenia zimného štadióna (položky č. 1 – 24) a tiež z dôvodu zaradenia štyroch stavieb – projektové opatrenia „Stará tehelňa“, altánok Cemjata, termostatizácia MŠ + ZŠ a pamätnej tabule na Hlavnej ul. č. 62, uvedených v položkách č. 25 – 28, všetko pri zachovaní pôvodného plánovaného objemu vo výške 53,940 tis. Sk.
2. Navýšenie pôvodného plánovaného objemu o +12,495.045, - Sk z týchto zdrojov:
– 6,710.000, - Sk z rozpočtu mesta;
– 5,335.405, - Sk z Fondu národného majetku SR;
Ide o stavby uvedené v položkách č. 29 – 38.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.