Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 338/2005

k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I. polrok 2005 a návrh rozpočtových opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
do rozpočtových opatrení sa premietajú doposiaľ známe zdroje a potreby mesta;

schvaľuje
A. Zvýšenie rozpočtu príjmov
Daň z majetku 5,420.000, - Sk
Daň za psa 900.000, - Sk
Daň za nevýherné hracie prístroje 200.000, - Sk
Daň za ubytovanie 200.000, - Sk
Daň za užívanie verejného priestranstva 1,000.000, - Sk
Iné dane (zrušené) 1,000.000, - Sk
Príjmy zo zisku 6,710.000, - Sk
Pokuty a penále 600.000, - Sk
Poplatky za materské školy 2,500.000, - Sk
Poplatky za stravné v materských školách 500.000, - Sk
Poplatky za služby a tovary v MŠ 1,500.000, - Sk
Príjmy za tovary a služby 300.000, - Sk
Príjmy z predaja dopravných prostriedkov 380.000, - Sk
Príjmy z termínovaných vkladov 700.000, - Sk
Príjmy z dobropisov 400.000, - Sk
Vratky z minulých rokov 450.000, - Sk
Príjmy z predaja budov 1,930.000, - Sk
Transfer z Fondu národného majetku 6,335.000, - Sk
Transfer na BV domovy dôchodcov 2,249.000, - Sk
Transfer – osobitný príjemca 700.000, - Sk
Transfer na BV prenesené kompetencie škôl 16,001,000, - Sk
Transfer na BV prenesený výkon – ŠFRB 140.000, - Sk
Transfer na BV prenesený výkon – matrika 27.000, - Sk
Transfer na BV – školský úrad 256.000, - Sk
Transfer pre deti v hmotnej núdzi 6,000.000, - Sk
Transfer na BV – vojnové hroby 122.000, - Sk
Transfer na BV – aktivačný príspevok 918.000, - Sk
Transfer na KV – altánok 500.000, - Sk
Transfer na BV- projekt ESF (Ľudské zdroje) 2,200.000, - Sk
Transfer na KV – projekt ZŠ Sibírska 28,880.000, - Sk
Transfer na BV – projekt podpory sociálnej práce 561.000, - Sk
Transfer na BV – potreby rómskej komunity 298.000, - Sk
Bežné príjmy rozpočtových organizácií – DD 240.000, - Sk
Bežné príjmy rozpočtových organizácií – ZŠ 4,000.000, - Sk
Prevod z prostriedkov peňažných fondov 504.000, - Sk
Zvýšenie rozpočtu príjmov spolu 94,621.000, - Sk
B. Zvýšenie rozpočtu výdavkov
Kapitola verejno-prospešných služieb a mestských organizácií
- bežné výdavky na zimnú údržbu ciest a chodníkov 6,500.000, - Sk
- bežný transfer PKO 560.000, - Sk
- bežný transfer MSS 280.000, - Sk
- bežné výdavky na údržbu vojnových hrobov 122.000, - Sk
- kapitálové výdavky – rekonštrukcia chodníkov Solivar 1,000.000, - Sk
Kapitola školstva a telesnej kultúry
- bežné výdavky na originálne kompetencie – úhrada záväzkov za energie materských škôl
za l. polrok 3,600.000, - Sk
- bežné výdavky MŠ z vlastných príjmov 4,500.000, - Sk
- bežné výdavky – projekt potreby rómskej komunity 298.000, - Sk
Kapitola mestskej polície
- bežné výdavky na mzdy (370 tis. Sk mzdy, 130 tis. Sk 500.000, - Sk
odvody)
Kapitola výstavby
- financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcia kotolne ZŠ Kúpeľná, rekonštrukcia ZŠ Májové námestie, telocvičňa ZŠ Sibírska, rekonštrukcia Stavbárskej ul. , rekonštrukcia kotolne ZUŠ M. Moyzesa, rekonštrukcia strechy MŠ Sabinovská, rekonštrukcia strechy MŠ Zemplínska, rekonštrukcia strechy MŠ Čsl. armády, rekonštrukcia strechy ZŠ Šrobárova 12,045.000, - Sk
Kapitola sociálnych vecí
- bežné výdavky na financovanie projektu Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej
práce 631.000, - Sk
- bežné výdavky na opatrovateľskú službu 1,030.000, - Sk
- bežné výdavky – osobitný príjemca 700.000, - Sk
Kapitola strategického rozvoja
- kapitálové výdavky - rekonštrukcia ZŠ Sibírska 28,880.000, - Sk
- bežné výdavky – projekt zvyšovania kvalifikácie 2,200.000, - Sk
- kapitálové výdavky – Altánok Cemjata 500.000, - Sk
Kapitola kancelárie prednostu
- bežné výdavky na mzdy a odvody miestne obecné služby 918.000, - Sk
- bežné výdavky na mzdy a odvody školského úradu 256.000, - Sk
- bežné výdavky na mzdy a odvody prenesenej činnosti ŠFRB 140.000, - Sk
Kapitola vnútornej správy
- bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní - matrika 27.000, - Sk
Kapitola všeobecná pokladničná správa
- transfery na kapitálové výdavky (prevod MPR a NKP) 504.000, - Sk
Rozpočtové organizácie
- bežné výdavky na originálne kompetencie – úhrada záväzkov za energie základných
umeleckých škôl 940.000, - Sk
- bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby - prenesené kompetencie po dohodovacom konaní 16,001.000, - Sk
- bežné výdavky ZŠ na tovary a služby z vlastných príjmov 4,000.000, - Sk
- bežné výdavky DD Cemjata (mzdy 288 tis. Sk) 880.000, - Sk
- bežné výdavky DD Veselá (mzdy 370 tis. Sk) 1,369.000, - Sk
- kapitálové výdavky DD Veselá z vlastných príjmov 240.000, - Sk
- transfery pre deti v hmotnej núdzi ZŠ 6,000.000, - Sk
Zvýšenie rozpočtu výdavkov spolu 94,621.000, - Sk
C. Úpravu rozpočtu medzi kapitolami
Kapitola kancelárie primátora
- zníženie rozpočtu bežných výdavkov civilnej ochrany a zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov požiarnej ochrany v sume 50.000, - Sk,
Kapitola strategického rozvoja
- zníženie rezervy na participáciu projektov v sume 1,520 tis. Sk a zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ZŠ Sibírska – spoluúčasť,
- zníženie rezervy na participáciu projektov v sume 1,919 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na vklad do združenia Lapanč.
D. Úpravu príjmov rozpočtu
– zníženie príjmov transferu z rozpočtu obcí na spoločnú úradovňu a zvýšenie transferu na bežné výdavky na prenesený výkon v oblasti staveného poriadku a pozemných komunikácií v sume 540.000, - Sk.
E. Zmenu uznesenia MsZ č. 237/2004 zo dňa 13. 12. 2004, a to:
1. ruší sa navýšenie základného imania v FC TATRAN Prešov, a.s. v čiastke 1,700 tis. Sk;
2. schvaľuje transfer pre FC TATRAN Prešov, a.s. na bežné výdavky v sume 618 tis. Sk;
3. schvaľuje účasť mesta v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. v sume 1,000 tis. Sk peňažným vkladom (uznesenie MsZ č. 308/2005).
F. Poskytnutie kapitálových transferov z rozpočtu mesta
- kapitálový transfer pre Rímskokatolícky farský úrad v Prešove, Hlavná 81, Prešov na rekonštrukciu Rímskokatolíckeho farského úradu v Prešove, Hlavná 81 v sume 473.595, -Sk,
- kapitálový transfer pre s.r.o. Líška Bratislava, Drevená 8, Bratislava na rekonštrukciu meštianskeho domu na Hlavnej ul. č. 43 v Prešove v sume 29.920 , - Sk,
- kapitálový transfer pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Solivar na výstavbu Mládežníckeho, spoločensko-pastoračného centra v miestnej časti Šváby v sume 200.000, - Sk,
G. Úpravu limitu mzdových prostriedkov
- mzdy zamestnancov MsÚ – ŠÚ o 256 tis. Sk
- mzdy zamestnancov mestskej polície o 370 tis. Sk
- mzdy zamestnancov DD Cemjata o 288 tis. Sk
- mzdy zamestnancov DD Veselá o 370 tis. Sk
H. Poskytnutie finančného príspevku pre Maticu slovenskú v Prešove vo výške 10.000, - Sk na vyhotovenie pamätnej tabule pri príležitosti storočnice doc. PhDr. Ervína Lazara, CSc. na budove Evanjelického kolégia v Prešove.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.