Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 394/2006

k informatívnej správe o investičných akciách v rámci tepelného hospodárstva a návrh investičných akcií obchodných spoločností DPmP, a.s. , Prešov REAL, s.r.o. , na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
informáciu o investičných akciách v rámci tepelného hospodárstva na rok 2006;

schvaľuje
A/ Investičné akcie pre obchodnú spoločnosť DPmP, a.s. , na rok 2006, a to:
1. Nákup autobusov – nízkopodlažný 12 m - 2 ks - 14,000 tis. Sk
2. Nákup trolejbusov – nízkopodlažný 12 m - 3 ks - 40,500 tis. Sk
– nízkopodlažný 18 m - 1 ks - 17,500 tis. Sk
3. Rekonštrukciu časti trolejbusovej dráhy - 4,000 tis. Sk
4. Umývaciu linku
– stavebná časť - 2,900 tis. Sk
– strojná časť - 2,800 tis. Sk
Spolu - 81,700 tis. Sk
B/ Spracovanie štúdie komplexnej rekonštrukcie objektu ZS Raymanova č. 4 vo výške - 100.000, - Sk;
C/ Finančné prostriedky vo výške 5,080.000, - Sk ponechať ako rezervu na investičné akcie pre firmu Prešov REAL, s.r.o. , ktorá predloží nový návrh v lehote do 28.2.2006;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
zabezpečiť prostredníctvom orgánov spoločnosti Spravbyt, a.s. a DPmP, a.s. , realizáciu navrhnutých investícií s uvedenými predpokladanými cenami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.