Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 395/2006

k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove
zrušuje

Uznesenie č. 111/2003 zo dňa 24.11.2003
bod 31
Odpredaj pozemku parc. č. KN 14835/66 orná pôda o výmere 1.592 m2 , lokalita Ul. Solivarská, k. ú. Prešov Andrejovi Oľhovi, Svrčinovec 580, okres Čadca.
Dôvod: Nesúhlasí s cenou
Uznesenie č. 348/2005 zo dňa 26.9.2005
bod 7
Odkúpenie časti pozemkov v k. ú. N. Šebastová od vlastníkov pozemkov /výmery parciel budú známe po vypracovaní GP/ za účelom vybudovania záchytných priekop ako protipovodňové opatrenie
- za cenu 50, - Sk/m2
Dôvod: Vlastníci nesúhlasia s cenou.

schvaľuje
1. Odkúpenie zvyškovej časti pozemku parc. č. KN 3287/2 o výmere 44 m2 , záhrady v k. ú.
Prešov na Ul. Okružnej od vlastníkov pozemkov - za cenu 1.000, - Sk/m2
2. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 816/2 o výmere 29 m2 záhrady v k. ú. Solivar od
- Alžbety Šebejovej, Solivarská 21, Prešov v podiele 1/3 ,
- Vilmy Šebejovej, Solivarská 21, Prešov v podiele 1/3
- Magdalény Šebejovej, Solivarská 21, Prešov v podiele 1/3
- za cenu 150, - Sk/m2 + náklady prevodu
3. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 112, záhrady o výmere 110 m2 a parc. č. KN 114 záhrady o výmere 3 m2 na Ul. Jarkovej v k. ú. Prešov od Mgr. Jozefa Senka, Arm. gen. Svobodu 16, Prešov a Melánie Čekonovej, Ondavská 22, Prešov
- za cenu 2.500, - Sk/m2
4. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 14835/66 orná pôda o výmere cca 500 m2 lokalita Ul. Solivarská, k. ú. Prešov od Andreja Oľhu, Svrčinovec 580, Čadca a pozemku parc. č. KN 14835/39 orná pôda o výmere cca 300 m2 Ul. Solivarská, k. ú. Prešov od Jozefa Jurašeka, Solivarská 41, Prešov /presná výmera bude po vypracovaní GP/
- za cenu 750, - Sk/m2
5. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Nižná Šebastová parc. č. KN 371/1 a 371/2 o výmere 1.181 m2 orná pôda od Júliusa Tkáča, Sabinovská 23, Prešov a parc . č. KN 1162/1 o výmere 22 m2 ost. plocha od SR – Slovenského vodohospodárskeho podniku, Banská Štiavnica
- za cenu 100, - Sk/m2
6. Odkúpenie pozemkov parc. č. 177/2 o výmere 220 m2 záhrady, a parc. č. 258/12 o výmere 31 m2 zast. plochy v k. ú. Šalgovík a parc. č. KN 14305/86 o výmere 939 m2 ttp. v k. ú. Prešov od:
- Viktora Guľáša, Pavlovičovo nám. 15, Prešov v podiele 10/28
- Františka Novického, Exnárova 2, Prešov v podiele18/28
- za cenu 150, - Sk/m2 + náklady prevodu
7. Odpredaj časti pozemku parc. č. 62/1 zast. plocha o výmere cca 200 m2 na Ul. Lesníckej v k. ú. Solivar /presná výmera bude po vypracovaní GP/ firme REKLAMA, s.r.o. , Lesnícka 2/A, Prešov
- za cenu 1.500, - Sk/m2
8. Odpredaj časti pozemkov mpč. 2354 a 2380 /neknihované parcely/ o výmere cca 150 m2 na Ul. Pod Táborom – bývalé k. ú. Šalgovík/ /presná výmera bude známa po vypracovaní GP/ Zdenkovi Duplákovi, Fričkovce 95 a Vladimírovi Čemsákovi, Bernolákova 13, Prešov, každému v 1/2
- za cenu 750, - Sk/m2

9. Odpredaj stavieb – žumpy, hnojisko, hospodársky objekt súp. číslo 11 102
– za cenu nákladov prevodu
a pozemky:
parc. č. 15738/1 o výmere - 895 m2 ostatná plocha
parc. č. 15738/2 o výmere - 262 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/3 o výmere - 190 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/4 o výmere - 27 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/5 o výmere - 36 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/6 o výmere - 19 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/7 o výmere - 13 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/8 o výmere - 112 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/9 o výmere - 12 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/10 o výmere - 23 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/12 o výmere - 71 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/13 o výmere - 33 m2 zast. plochy
parc. č. 15738/14 o výmere - 813 m2 zast. plocha
parc. č. 15738/15 o výmere - 24 m2 zast. plochy
všetko v k. ú. Prešov (bývalé vojenské cvičisko pri Malom Šariši)
do dlhodobého nájmu na 30 rokov pre Štefana Tomka – Autoškola Delňa, Jesenná 10,
Prešov za účelom zriadenia športového areálu v zmysle predloženého podnikateľského
zámeru, za cenu 100, - Sk ročne za všetky vymenované parcely.
10. Odpredaj nehnuteľnosti predajne Mäso – údeniny na Ul. Exnárovej 10 v Prešove
nasledovne:
- stavba súp. č. 11273 umiestnená na pozemku parc. č. KN 14 330/37 /predstavaný objekt/ v podiele 80/192
- pozemok parc. č. KN 14330/37 o výmere 192 m2 zast. plochy a nádvoria v podiele
80/192 všetko v k. ú. Prešov firme NOEMA, s.r.o. , budova Jednoty SD, Lemešany
- za cenu 13.000, - Sk/m2 z plochy prenajímanej firmou Prešov REAL, s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy č. 4148, t.j. z výmery 67 m2 . Celková kúpna cena je 871.000, - Sk v členení: - stavba 756.900, - Sk
- pozemok 114.100, - Sk

11. Odpredaj nehnuteľnosti – predajne drogérie, papiernictva a textilu na Exnárovej ulici 10 v Prešove nasledovne:
- stavba súp. číslo 11273 umiestnená na pozemku parc. č. KN 14330/37 /predstavaný
objekt/ v podiele 112/192
- pozemok parc. č. KN14330/37 o výmere 192 m2 zast. plochy a nádvoria v podiele 112/192 nebytový priestor č. 6 v bytovom dome Exnárova 10-12, súp. číslo 6622 umiestnený na pozemku parc. č. KN 14340, vchod č. 10, prízemie o výmere 67 m2 v celosti,
- podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, súp. číslo 6622 v podiele 67/4361,
- podiel na pozemku parc. č. KN 14340 o výmere 639 m2 zast. plochy a nádvoria v podiele 67/4361 všetko v k. ú. Prešov.
Anne Semancovej – obchodná činnosť, Ul. 17. novembra 58, Prešov
- za cenu 13.000, - Sk/m2, / t.j. stavba za 2,073.400, - Sk a pozemok za 201.600, - Sk Celková kúpna cena je 2,275.000, - Sk/.
12. Odpredaj pozemku parc. č. KN 5767/2 o výmere 23 m2 zast. plochy MUDr. Františkovi Némethovi, Jánošíkova 53, Prešov
- za cenu 1.000, - Sk/m2
13. Odpredaj pozemku pod zastavaným objektom parc. č. KN 9310/636 zast. plocha o výmere 305 m2 NS Centrum v k. ú. Prešov pre firmu Pharma, s.r.o. , Čapajevova 23, Prešov
- za cenu 2.500, - Sk/m2
14. Odpredaj pozemku parc. č. KN 14330/25 zastavané plchy a nádvoria o výmere 693 m2 v k. ú. Prešov firme MILK –AGRO, s.r.o. , Čapajevova 36, Prešov
- za cenu 2.000, - Sk/m2
15. Odpredaj pozemku – účelovej komunikácie parc. č. KN 458/1 o výmere 3.521 m2 , k. ú. Solivar v areáli bývalého SOLITEX-u / výmera pre každého bude stanovená v dodatočne vypracovanom GP/ PhDr. Adriane Šindléryovej, Pri hati 34, 080 05 Prešov a Ing. Dušanovi Šindlerymu, Pri Hati 34, 080 05 Prešov, Jozefovi Rusiňákovi, Sládkovičova 38, 080 01 Prešov, Ing. Dane Kiseľákovej, Pionierska 40, 080 01 Prešov, . SPEKTRUM DRUŽSTVO, Jarková 4, 080 01 Prešov, . API, s.r.o. , Jurkovičová 3, 080 01 Prešov, Geosofting, s.r.o. , Solivarská 28, 080 05 Prešov, . ATAK, v.d. invalidov, Jarková 4, 080 01 Prešov, SANA družstvo, Solivarská 28, 080 05 Prešov
- za cenu 100, - Sk/m2

16. Odpredaj pozemku parc. č. KN 1396/13 o výmere 9 m2 , zast. plocha a pozemok parc. č. KN 1396/45 o výmere 9 m2 zast. plocha , k. ú. Prešov, lokalita Stará tehelňa Východoslovenskej energetike, a.s. , Mlynská 31, 040 01 Prešov
- za cenu 410.000, - Sk.
17. Zriadenie vecného bremena na parc. č. KN 14305/20 a 14305/73 k. ú. Prešov podľa GP č. 295/2005 v rozsahu cca 90 m2 na zriadenie a údržbu kanalizačného zberača na Ul. Hruny pre Mesto Prešov – odbor výstavby a dopravy, Jarková 24, 080 68 Prešov
- za cenu 18, - Sk/m2 ročne.
18. Dlhodobý prenájom na dobu 30 rokov za podmienky, že bude poskytnutý grant:
- materská škola súp. č. 6922 nachádzajúca sa na Ul. Lomnickej 30 v Prešove, zapísaná na LV 2065, postavená na parc. č. KN 2600/118 o výmere 878 m2,
- pozemok parc. č. KN 2600/117 o výmere 3.485 m2 zast. plocha, k. ú. Solivar,
- pozemok parc. č. KN 2600/118 o výmere 878 m2 zast. plocha, k. ú. Solivar,
- pozemok parc. č. KN 2600/119 o výmere 85 m2 zast. plocha, k. ú. Solivar,
za účelom zriadenia sociálno-zdravotníckeho zariadenia pre Občianske združenie Detské srdce, Hurbanova 33, Košice
- za cenu nájmu 950.000, - Sk/ročne.

neschvaľuje
19. Odpredaj časti pozemku parc. č. 3253/8 zast. plocha o výmere cca 25 m2, ktorá bola vytvorená na základe GP č. 45/2005 z pôvodne neknihovanej parcely 724 na Ul. Na brehu Ing. Vladimírovi Kseničovi, Suvorovova 44, Prešov.
20. Ponuku firmy MONT TD, a.s. , České Budějovice, Lannova 55/31, Česká republika na odpredaj pozemku parc. č. KN 3802/3 o výmere 6.464 m2 zast. plocha a parc. č. KN 3802/9 o výmere 420 m2 zast. plocha v k. ú. Prešov
- za cenu 4.212, - SK/m2

súhlasí
21. a) s uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s firmou FINEWOOD na parc. č. KN 8158/2 vo výmere 8.396 m˛ , parc. č. KN 8158/9 vo výmere 273 m˛ a parc. č. KN 8160 vo výmere 46 m˛ , všetko v k. ú. Prešov;

b) kúpna zmluva bude uzavretá potom, čo firma FINEWOOD zrealizuje dostavbu športovej haly, športová hala bude skolaudovaná a firma FINEWOOD sa zaviaže na dodržiavanie účelu využívania objektu na športové účely.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.