UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 401/2006

k návrhu poslanca MsZ Ing. Jána Balúna na zmenu člena Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
vzdanie sa Stanislava Mathiu z funkcie člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;
odvoláva
Stanislava Mathiu z funkcie člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;
volí
Ing. Petra Macáka za člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk