UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 403/2006

k návrhu poslanca MsZ JUDr. Milana Berdisa, ktorý súvisí s riešením územia pod obchodným domom TESCO

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

poveruje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
vyhlásením novej verejnej obchodnej súťaže na predkladanie ponúk na riešenie územia pod obchodným domom TESCO, s rozšírením územia a upresnením podmienok s nasledovnými termínmi:
- vypracovanie materiálov do 28.2.2006;
- termín predkladania ponúk do 19.4.2006;
- termín predloženia do MsZ – máj 2006.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk