Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 16.10.2006 číslo: 494/2006

k majetkovému prevodu

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Prešov ako budúcim predávajúcim a firmou Multi Veste Czech Republic 4, s.r.o. , Olivová 4/2096, 110 00 Praha 1, Česká republika ako budúcim kupujúcim na odpredaj pozemku parc. č. KN 3802/9 vo výmere 420 m2, zastavaná plocha, k. ú. Prešov, vytvorenej GP č. 242/2006, za cenu 9.864, - Sk/m2, cena celkom 4,142.880, - Sk, na čas do vyriešenia právnych vzťahov medzi mestom Prešov a firmou MEBA Reality, s.r.o. , ktoré sa týkajú predmetného pozemku;

ukladá
JUDr. Viere Andrejkovej, vedúcej OMM MsÚ
vykonať príslušné právne úkony súvisiace so zrušením zámennej zmluvy medzi mestom Prešov a firmou MEBA Reality, s.r.o. a podať informáciu o právnom stave tohto problému na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Dušan Hruška v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.
MUDr. Igor Smolko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

Mestské zastupiteľstvo v Prešove


UZNESENIE


z XXXII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 16.10.2006

Číslo: Obsah uznesenia

494. majetkový prevod.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.