Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 495/2006

k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za obdobie I. – III. štvrťrok 2006 a návrh rozpočtových opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
do rozpočtových opatrení sa premietajú doposiaľ známe zdroje a potreby mesta;

schvaľuje
Zvýšenie rozpočtu príjmov
– Transfer na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb - 491.000, - Sk
– Transfer na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb - 828.000, - Sk
– Transfer bežných výdavkov škôl - 38,529.000, - Sk
– Transfer na administratívne výdavky kult. poukazov - 53.000, - Sk
– Transfer na bežné výdavky preneseného výkonu ŠFRB - 16.000, - Sk
– Kapitálové príjmy z odpredaja bytov - 10,000.000, - Sk
– Bežné príjmy škôl a školských zariadení - 5,587.000, - Sk
– Kapitálové príjmy škôl a zariadení - 33.000, - Sk
– Príjmy za služby v materských školách - 300.000, - Sk
– Príjmy z odpredaja budov - 2,100.000, - Sk
– Príjmy z európskych fondov (ZŠ Sibírska) - 1,441.000, - Sk
– Iné nedaňové príjmy – výťažok z lotérií a hier - 90.000, - Sk

Zníženie rozpočtu príjmov
– Úver zo ŠFRB - - 3,000.000, - Sk
– Dlhodobý bankový úver - - 41,000.000, - Sk

Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov - 15,468.000, - Sk

Zvýšenie rozpočtu výdavkov
Kancelária prednostu
Mzdy a odvody zamestnancov prenes. výkonu ŠFRB - 16.000, - Sk
Obstaranie zmluvne zabezpečeného softveru - 2,250.000, - Sk
Kapitola školstva a telesnej kultúry
Bežné výdavky školských zariadení neprávnej subjektivity - 300.000, - Sk

Kapitola strategického rozvoja
Rekonštrukcia ZŠ Sibírska - 1,441.000, - Sk

Kapitola verejnoprospešných služieb a mestských organizácií
– peňažný vklad do obch. spoločnosti MSS, s.r.o. - 200.000, - Sk
– výdavky na zber a uloženie odpadu - 2,780.000, - Sk
– bežný transfer pre PKO – oprava striech na OZ - 90.000, - Sk
– oprava svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Levočská, Obrancov mieru, Vlada Clementisa - 600.000, - Sk

Kapitola mestskej polície
– kapitálové výdavky na obstaranie motorového vozidla - 172.000, - Sk
– bežné výdavky na vybavenie pracoviska Stará tehelňa - 120.000, - Sk

Rozpočtové organizácie
Bežné výdavky škôl a zariadení z vlastných príjmov - 5,587.000, - Sk
Bežné výdavky škôl a zariadení - 38,582.000, - Sk
Bežné výdavky DD Cemjata - 414.000, - Sk
Bežné výdavky DD Veselá - 414.000, - Sk
Kapitálové výdavky DD Cemjata – strojné zariadenia - 245.000, - Sk
Kapitálové výdavky DD Veselá – strojné zariadenia - 246.000, - Sk
Kapitálové výdavky školských zariadení z vlast. príjmov - 33.000, - Sk
Kapitálové výdavky pre ZŠ Matice slovenskej (výstavby vstupnej haly a spojovacích chodieb) - 800.000, - Sk
Kap. výdavky pre projekt Zateplenie DD Veselá - 408.000, - Sk

Zníženie rozpočtu výdavkov
Kapitola strategického rozvoja
Spoluúčasť na projektoch - - 7,380.000, - Sk

Kapitola mestského majetku
Obstaranie pozemkov strategického rozvoja - - 20,000.000, - Sk

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy
Úroky z úverov - - 6,000.000, - Sk
zníženie rezervy - - 2,850.000, - Sk

Kapitola výstavby a dopravy
Výstavba nájomných bytov Majakovského a Sabinovská ul. - - 3,000.000, - Sk

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov - 15,468.000, - Sk

Zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol

Kapitola výstavby a dopravy
Znížiť bežné výdavky na neinvestičné práce v sume 850 tis. Sk a projektové práce o 1,000 tis. Sk a zvýšiť kapitálové výdavky na realizáciu stavieb.
Kapitola hospodárskej prevádzky
Znížiť bežné výdavky v sume 595 tis. Sk a zvýšiť kapitálové výdavky v sume 595 tis. Sk

Kapitola mestského majetku
Znížiť bežné výdavky kapitoly mestského majetku o 100 tis. Sk a zvýšiť bežné výdavky kapitoly hospodárskej prevádzky o 50 tis. Sk a kapitálové výdavky o 50 tis. Sk.

Kapitola sociálnych vecí
Znížiť bežné výdavky na stravovacie zariadenia v sume 30 tis. Sk a zvýšiť transfery – príspevky na stravovaní v sume 30 tis. Sk.
Zvýšiť transfer pre SČK o 50 tis. Sk.

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy
Znížiť neinvestičné výdavky o 50 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie
ZUŠ M. Moyzesa použitie vlastných prostriedkov z darovacieho účtu na kapitálové výdavky – klavír v sume 490 tis. Sk.

Kapitola verejnoprospešných služieb a mestských organizácií
– znížiť bežné výdavky na zasypanie fontán v sume 250 tis. Sk a zvýšiť výdavky na údržbu detských zariadení v sume 100 tis. Sk a na údržbu verejného osvetlenia v sume 150 tis. Sk – doplnenie svetelných bodov v meste;

splnomocňuje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
po prerokovaní v komisii finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií k úprave rozpočtu v priebehu IV. štvrťroka 2006 za účelom vyrovnaného rozpočtu hospodárstva mesta za rok 2006. O rozpočtových zmenách informovať mestskú radu v januári 2007.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.