UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 500/2006

k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 –2009

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
- návrh rozpočtu hospodárstva mesta pokrýva základné bežné a kapitálové potreby mesta a vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
- navrhovaný rozpočet hospodárstva mesta Prešov na rok 2007 je v objeme 1.268,300.000, - Sk, vrátane úverových zdrojov,
- výhľady rozpočtov hospodárstva mesta Prešov pre rok 2008 v objeme 1.282.700.000, - Sk a pre rok 2009 v objeme 1.312,300.000, - Sk sú orientačné.

schvaľuje
1. Celkové príjmy rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2007 - 1.228,300 tis. Sk
2. Celkové výdavky rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2007 - 1.268,300 tis. Sk
3. Dlhodobý bankový úver v sume - 40,000 tis. Sk
4. Podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania vo forme úveru - 25,000 tis. Sk
5. Bežné transfery právnickým a neziskovým organizáciám:
P K O, m. p. o. - 13,550 tis. Sk
M S S , s. r. o. - 10,400 tis. Sk
Dopravný podnik mesta Prešov - 77,400 tis. Sk
Kluby využívajúce ľadovú plochu Zimného štadióna - 2,100 tis. Sk
Komunitná nadácia v Prešove - 300 tis. Sk
Slovenský Červený kríž - 250 tis. Sk
Gréckokatolícka charita - 200 tis. Sk
Neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti - 100 tis. Sk
Cirkvám pri občianskych záležitostiach - 250 tis. Sk
Kultúrnym združeniam, súborom v oblasti kultúry - 355 tis. Sk
Iným subjektom (v komisii MsZ finančnej, plánovacej a správy
mestských organizácií) - 400 tis. Sk
1. FC Tatran Prešov - 1,700 tis. Sk

6. Kapitálové transfery
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. - 24,200 tis. Sk
7. Navýšenie základného imania v Dopravnom podniku mesta Prešov, a.s. - 7,000 tis. Sk
8. Jednorázové dávky starým občanom, rodinám a deťom - 1,420 tis. Sk
9. Rezerva na participáciu projektov - 12,000 tis. Sk
10. Rezerva všeobecnej pokladničnej správy - 5,800 tis. Sk
11. Záväzné ukazovatele
Mzdové prostriedky:
Mestský úrad (Kancelária prednostu) - 52,300 tis. Sk
Kluby dôchodcov - 398 tis. Sk
Stravovacie zariadenia - 109 tis. Sk
Opatrovateľská služba - 7,430 tis. Sk
Mestská polícia - 23,100 tis. Sk

P K O 7,700 tis. Sk
Domov dôchodcov Cemjata - 15,400 tis. Sk
Domov dôchodcov Veselá ul. - 13,300 tis. Sk

Záväzný ukazovateľ reprezentačných výdavkov
Mestský úrad (hospodárska prevádzka) - 800 tis. Sk

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk