Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 503/2006

k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

zrušuje
Uznesenie č. 348/2005 zo dňa 26.9.2005
bod 12
Odpredaj pozemkov parc. č. KN 9204/106 o výmere 935 m2 zast. plocha a parc. č. KN 9204/80 o výmere 76 m2 v k. ú. Prešov pri OD KAUFLAND formou verejného návrhu podľa § 276 Obch. zákonníka za minimálnu cenu 2.500, - Sk/m2 s dodržaním podmienok ÚHA.
Dôvod: Dňa 27.3.2006 bolo prijaté nové uznesenie č. 409/2006 k týmto pozemkom, kde došlo k zmene parcely a výmery - parc. č. KN 9204/106 o výmere 935 m2 sa zmenila na parc. č. KN 9204/138 o výmere 640 m2 a vzrastu ceny na 3.000, - Sk/m2 , avšak nedošlo k zrušeniu pôvodného uznesenia č. 348/2005 zo dňa 26.9.2005.

Uznesenie č. 409/2006 zo dňa 27.3.2006
bod 10
Odpredaj pozemkov pri OD JEDNOTA – OD KAUFLAND parc. č. KN 9204/138
o výmere 640 m2 zast. plocha a parc. č. KN 9204/80 o výmere 46 m2 ost. plocha k. ú. Prešov formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 281 Obch. zákonníka za minimálnu cenu 3.000, - Sk/m2.
Dôvod: Do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca v lehote do 27.9.2006.

mení
Uznesenie č. 348/2005 zo dňa 26.9.2005
bod 2
Odkúpenie pozemkov o výmere cca 300 m2 za účelom majetkovoprávneho usporiadania na cyklistický chodník Bikoš od Pozemkového fondu, Keratsínske nám. 1, Prešov v zmysle znaleckého posudku
- za cenu 408, - Sk/m2

na
Odkúpenie pozemkov v zmysle GP č. 31688560-58/05 zo dňa 16.5.2005 za účelom majetkovoprávneho usporiadania na cyklistický chodník Bikoš od Pozemkového fondu, Keratsínske námestie 1, Prešov a vlastníkov, ktorí nesúhlasia s kúpnou cenou 250, - Sk/m2
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 408, - Sk/m2
Dôvod: Vyvlastňovať je možné iba za cenu určenú znalcom.

Uznesenie č. 478/2006 zo dňa 25.9.2006
bod 1
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1963/1 o výmere 333 m2 zast. plocha PK vl. 3450, LV
6608 v k. ú. Prešov Ul. Stavbárska od Márie Jirgovej, Ul. Severná 2, Prešov a Terézie
Obšutovej, Ul. Severná 4, Prešov od každej v podiele 1/2
- za cenu 150, - Sk/m2 + náklady prevodu

na
Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1963/1 o výmere 333 m2 zast. plocha PK vl. 3450, LV 6608 v k. ú. Prešov Ul. Stavbárska od Márie Jirgovej, Ul. Severná 2, Prešov a Terézie Obšutovej,
Ul. Severná 4, Prešov od každej v podiele 1/2
- za cenu 300, - Sk/m2 + náklady prevodu
Dôvod: Vlastníčky nesúhlasia s pôvodne schválenou cenou.

Uznesenie č. 478/2006 zo dňa 25. 9. 2006
bod 16
Dlhodobý prenájom kotolní a výmenníkových staníc školských zariadení na dobu
15 rokov nasledovne: MŠ Čapajevova, ZŠ Lesnícka, ZŠ Odborárska, ZŠ Čsl. armády,
ABC Centrum – Októbrová pre firmu SPRAVBYTKOMFORT, a.s. ,
- za cenu 125, - Sk/m2 ročne

na
Dlhodobý prenájom kotolní a výmenníkových staníc školských zariadení na dobu
15 rokov nasledovne: MŠ Čapajevova, ZŠ Lesnícka, ZŠ Odborárska, ZŠ Čsl. armády,
ABC Centrum – Októbrová a Kotolňa MsÚ – Jarková ul. pre firmu SPRAVBYTKOMFORT, a.s. , Prešov
- za cenu 125, - Sk/m2 ročne
Dôvod: Z dôvodu zabezpečenia dodávky tepla bolo uznesenie doplnené o prenájom kotolne MsÚ – Jarková ul. , ktorá bola vyňatá zo správy spoločnosti Spravbyt, a.s. k 31.12.2005 a je v evidencii na kapitole mestského majetku.

Uznesenie č. 235/2004 zo dňa 29. 11. 2004
bod 14
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku /Mlynský náhon/, k. ú. Prešov parc. č. KN 9808/56
o výmere 479 m2 , ost. plocha Alexandrovi Čerevkovi a manž. Roxane, Mlynská 17,
Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2

na
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku /Mlynský náhon/, k. ú. Prešov parc. č. KN 9808/56
o výmere 479 m2 , ost. plocha Alexandrovi Čerevkovi a manž. Roxane, Mlynská 17,
Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2
Dôvod: Opätovné prehodnotenie ceny, nakoľko ide o pozemok, ktorý žiadateľ
zhodnotil na vlastné náklady.
Uznesenie č. 466/2006 zo dňa 24. 7. 2006
bod 2 f
Odkúpenie predajného stánku postaveného na parc. č. 128/5 k. ú. Prešov od Oľgy Kasenčákovej, Gagarinova 21, Ľubotice
- za cenu 260.000, - Sk

na
Odkúpenie predajného stánku postaveného na parc. č. 128/5 k. ú. Prešov od Oľgy Kasenčákovej, Gagarinova 21, Ľubotice
- za cenu 490.000, - Sk
Dôvod: Vlastníčka nesúhlasila so schválenou cenou z dôvodu, že nehnuteľnosť odkúpila
v roku 2005 za cenu 550.000, - Sk a v priebehu dvoch rokov investovala do údržby
a rekonštrukcie.
Uznesenie č. 466/2006 zo dňa 24.7.2006
bod 1
Odpredaj pozemkov parc. č. KN 3802/3 o výmere 6.464 m2 zast. plocha, KN 116 o výmere 133 m2 zast. plocha, KN 117 o výmere 394 m2 záhrada, KN 118 o výmere 240 m2 záhrada, KN 119 o výmere 250 m2 zast. plocha , KN 120 o výmere 124 m2 zast. plocha, KN 121 o výmere 136 m2 zast. plocha, KN 122 o výmere 314 m2 záhrada, KN 123 o výmere 92 m2 zast. plocha, KN 124 o výmere 228 m2 zast. plocha, KN 125 o výmere 178 m2 záhrada, KN 126 o výmere 236 m2 záhrada, KN 127 o výmere 338 m2 zast. plocha, KN 128/1 o výmere 2.085 m2 ost. plocha, KN 128/2 o výmere 81 m2 zast. plocha , KN 128/3 o výmere 45 m2 zast. plocha, KN 128/4 o výmere 256 m2 zast. plocha, KN 128/5 o výmere 98 m2 zast. plocha, KN 128/6 o výmere 159 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov spoločnosti Multi veste Czech Republic 4, s.r.o. , Olivova 4/2096, Praha 1 za týchto podmienok:
- za cenu 116,900.000, - Sk
- zloženie zábezpeky vo výške 10,000.000, - Sk na účet mesta Prešov (splnená 3.7.2006)
- kupujúci sa zaväzuje do 12 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy predložiť mestu Prešov právoplatné územné rozhodnutie a do šiestich mesiacov od právoplatného územného rozhodnutia predloží mestu právoplatné stavebné povolenie týkajúce sa stavby, ktorá bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko-architektonickej štúdie
- stavbu, ktorá by bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko-architektonickej štúdie dokončí v súlade s predloženým podnikateľským zámerom do piatich rokov od podpísania kúpnej zmluvy
- kupujúci vyplatí cenu do 30 dní od schválenia uznesenia k majetkovému prevodu v MsZ v Prešove, ktorý bude predložený na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva v mesiaci júl 2006
n a
Odpredaj pozemkov parc. č. KN 3802/3 o výmere 6.464 m2 zast. plocha, KN 116 o výmere 133 m2 zast. plocha, KN 117 o výmere 394 m2 záhrada, KN 118 o výmere 240 m2 záhrada, KN 119 o výmere 250 m2 zast. plocha , KN 120 o výmere 124 m2 zast. plocha, KN 121 o výmere 136 m2 zast. plocha, KN 122 o výmere 314 m2 záhrada, KN 123 o výmere 92 m2 zast. plocha, KN 124 o výmere 228 m2 zast. plocha, KN 125 o výmere 178 m2 záhrada, KN 126 o výmere 236 m2 záhrada, KN 127 o výmere 338 m2 zast. plocha, KN 128/1 o výmere 2.085 m2 ost. plocha, KN 128/2 o výmere 81 m2 zast. plocha , KN 128/3 o výmere 45 m2 zast. plocha, KN 128/4 o výmere 256 m2 zast. plocha, KN 128/5 o výmere 98 m2 zast. plocha, KN 128/6 o výmere 159 m2 zast. plocha, k. ú. Prešov spoločnosti Multi veste Czech Republic 4, s.r.o. , Olivova 4/2096, Praha 1 za týchto podmienok:
- za cenu 116,900.000, - Sk
- zloženie zábezpeky vo výške 10,000.000, - Sk na účet mesta Prešov (splnená 3.7.2006)
- kupujúci sa zaväzuje do 12 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy podať návrh na vydanie územného rozhodnutia a do 6 mesiacov od právoplatného územného rozhodnutia podať žiadosť o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, ktorá bola realizovaná na pozemkoch na základe urbanisticko-architektonickej štúdie predloženej predávajúcemu dňa 19.4.2006 s prihliadnutím na zmeny a odchýlky vyplývajúce z kúpnej zmluvy;
- stavbu, ktorá by bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko-architektonickej štúdie dokončí v súlade s predloženým podnikateľským zámerom do piatich rokov od podpísania kúpnej zmluvy;
- kupujúci vinkuluje zostatok kúpnej ceny vo vybranej banke pred podaním
návrhu na vklad vlastníckeho práva predávajúcim. Kúpna cena bude
uvoľnená na účet predávajúceho do 5 dní po predložení listu vlastníctva
kupujúcemu.
Dôvod: Pôvodne schválené uznesenie MsZ ukladalo povinnosť vo vyššie uvedených lehotách
predložiť už právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie vzhľadom na
rozsah a komplexnosť projektu (stavby), ktorý má byť na pozemkoch realizovaný, je
dodržanie takej povinnosti z časového hľadiska nereálne.

schvaľuje
1. Odkúpenie pozemku parc. č. mpč. 155/2 orná pôda o výmere 300 m2 na Ul. Košickej
v k. ú. Solivar /presná výmera bude po vypracovaní GP/ od Jozefa Sedláka, Royova 26,
Prešov
- za cenu 150, - Sk/m2

2. Odkúpenie pozemkov v kat. území Prešov v zmysle rozsudku súdu č. 12C 4/1996-753
parc. č. KN 1518/1 o výmere 15467 m2 orná pôda, KN 1518/2 o výmere 362 m2 ost.pl. ,
KN 1518/3 o výmere 429 m2 a KN 1518/4 o výmere 535 m2 od vlastníčky Márie
Jurčišinovej, Vl. Clementisa č. 7, Prešov
- za cenu 200, - Sk/m2

3. Odkúpenie nehnuteľností na LV 13112 nachádzajúce sa na Ul. Levočskej nasledovne:
- parc. č. KN 3275/1 v k. ú. Prešov zast. plocha a nádvorie o výmere 1.192 m2
- parc. č. KN 3275/3 v k. ú. Prešov zast. plocha a nádvorie o výmere 247 m2
- parc. č. KN 3220/4 o výmere 6 440 m2 v k. ú. Prešov zast. plocha a nádvoria
- spolu výmera 7.879 m2
od Meba Reality, s.r.o. , Sabinovská 1, Prešov, zast. Ing. Alexandrom Kuderjavým,
konateľom spoločnosti
- za cenu 2.538, - Sk/m2 , t.j. spolu 20,000.000, - Sk vrátane DPH
za podmienky dosiahnutia dohody a stiahnutia žaloby voči mestu Prešov
v súvislosti s riešením územia pod OD TESCO.

4. Odpredaj pozemku pod garážou parc. č. KN 8794 zast. plocha o výmere 20 m2 na Ul.
Levočskej k. ú. Prešov Angele Tulejovej, M. Čulena 12, Prešov
- za cenu 1.000, - Sk/m2.
5. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 409 ost. plocha o výmere cca 95 m2 na Ul.
Družstevnej v k. ú. Nižná Šebastová /presná výmera bude po vypracovaní GP/
Ľubomírovi Slobodníkovi, Včelárska 11944/3, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2

6. Odpredaj pozemku parc. č. KN 6284/6 o výmere 872 m2 ost. plocha v k. ú. Prešov
- Pavlovi Havlíkovi, Pod Wilec hôrkou 32, Prešov v podiele 1/2
- Mgr. Viera Valentovej r. Havlíkovej, Dubová 3339/10, Zvolen v podiele 1/2
- za cenu 500, - Sk/m2.

7. Odpredaj pozemku parc. č. KN 15441/2 záhrada o výmere 228 m2 a parc. č. KN 15441/3
záhrada o výmere 9 m2 lokalita Cemjata v k. ú. Prešov PaedDr. Štefanovi Pállovi
a manž. Irene, Štúrova 37, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2

8. Odpredaj pozemku parc. č. KN 15446/2 záhrada o výmere 446 m2 lokalita Cemjata
v k. ú. Prešov Ing. Jánovi Sallaiovi a manž. Mgr. Blanke, Volgogradská 24, Prešov
- za cenu 350, - Sk/m2.

9. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5888/1 zast. plocha o výmere cca 36 m2 na Ul.
Francisciho v k. ú. Prešov Jozefovi Zacherovi, Štefánikova 13, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2 za podmienky zriadenia vecného bremena práva prístupu k zadnej
strane radových garáží za účelom ich stavebnej úpravy.

10. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 383/2 zast. plocha o výmere cca 250 m2 na Ul.
Včelárskej v k. ú. Nižná Šebastová Jánovi Uhľárovi, Družstevná 32, Prešov
- za cenu 250, - Sk/m2.

11. Dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. KN 14308/12 ost. plocha o výmere cca
270 m2 k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova pri NS BILLA pre BILLA REALITY
SLOVENSKO, spol. s r.o. , Bajkalská 19/a, Bratislava na dobu 20 rokov
- za cenu 190, - Sk/m2 ročne.

12. Dlhodobý prenájom časti pozemku KN 3263 o výmere cca 200 m2 zastavané plochy
a nádvoria /verejná zeleň na Ul. Ku Kumštu/ všetko v k. ú. Prešov Ing. Jozefovi
Kaňukovi, Tomášikova 54, Prešov na dobu 15 rokov
- za cenu 100, - Sk/ročne
s podmienkou dodržania stanoviska ÚHA a ideovej štúdie.

13. Zámena časti pozemku parc. č. 16206/11 o výmere cca 306 m2 ost. plocha v k. ú. Prešov
vo vlastníctve :
1. RNDr. Martina Madeja, Ul. Hlinky 46, Stropkov
2. PharmDr. Martiny Madejovej, Ul. Slovenskej Jednoty 15, Košice
3. Mariána Gonšenicu, Kurimka 92, okr. Svidník
4. Galiny Gonšenicovej, Kurimka 166, okr. Svidník
5. Andreja Buvaliča, Šarišské Čierne 48, okr. Bardejov
6. Ivety Buvaličovej, Šarišské Čierne, 48, okr. Bardejov
7. Ing. Miroslavovi Kožlejovi, Ul. Vodná 5, Prešov
8. Mgr. Anny Kožlejovej, Ul. Vodná 5, Prešov

za časť pozemku mpč. 2331/1 o výmere cca 306 m2 k. ú. Prešov vo vlastníctve mesta
Prešov.

14. Zámennú zmluvu nehnuteľností medzi:
Otom Drutarovským a manž. Žofiou, bytom Pod Kalváriou 44, Prešov
a Mestom Prešov
Predmetom zámeny je nasledovné:
- časť pozemkov vo vlastníctve Ota Drutarovského a manž. Žofie v k. ú. Prešov parc. č.
KN 7244 na LV č. 2324 o výmere 226 m2 a parc. č. KN 9771/5 na LV č. 13367
v podiele 1/14 na ktorú pripadá výmera 19 m2. Predmetom zámeny je výmera spolu cca
245 m2 /presná výmera bude upresnená po vyhotovení GP/
z a
- časť pozemku parc. č. KN 7243/1 na LV č. 6492 v k. ú. Prešov o výmere cca 245 m2 vo
vlastníctve mesta Prešov.

15. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Prešov ako budúcim
predávajúcim a firmou Multi Veste Czech Republic 4, s.r.o. , Olivová 4/2096, 110 00
Praha 1, Česká republika ako budúcim kupujúcim na odpredaj pozemku parc. č. KN
3802/8 o výmere 420 m2, zast. plocha, k. ú. Prešov vytvorený GP č. 211/2005 za cenu
9.864, - Sk/m2, celkom 4 142 880, - Sk, v prípade, že bude vo veci zámennej zmluvy č. 48
zo dňa 3.8.2006 právoplatne rozhodnuté súdom v neprospech mesta Prešov.

16. Odkúpenie pozemku parc. č. 14297/7 o výmere 254 m2 zastavaná plocha a pozemok parc.
č. 14302/4 o výmere 4.084 m2 zastavaná plocha k. ú. Prešov od firmy EUROREAL
SLOVAKIA, s.r.o. , Mládežnícka 10, Košice
- za cenu 1.950, - Sk/m2.

17. Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku Volgogradská ul. , k. ú. Prešov, časť parc. č. 9288/2,
ostatná plocha, časť parc. č. 9287 zastavaná plocha o celkovej výmere cca 392 m2
SPRAVBYTKOMFORT-u, a.s. , Prešov, Volgogradská 88
- za cenu 1.200, - Sk/m2.

neschvaľuje
18. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 9701/3 zast. plocha o výmere cca 225 m2 na Ul.
Pod Táborom v k. ú. Prešov Ing. Ivanovi Iľkovičovi, Lesík Delostrelcov 3, Prešov.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.