UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 504/2006

k návrhu energetickej koncepcie mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
energetickú koncepciu mesta Prešov;

ukladá
Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavnému architektovi mesta
1. Predložiť do komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie energetickú koncepciu mesta Prešov s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.
Termín: február 2007
2. Do zadania zmien a doplnkov územného plánu zapracovať energetickú koncepciu mesta Prešov.
3. Predložiť návrh opatrení na realizáciu energetickej koncepcie mesta Prešov na zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci máj 2007.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

presov.vadium.sk