Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 512/2006

k návrhu na vyplatenie odmien funkcionárom mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
a) odmenu primátorovi mesta Ing. Milanovi Benčovi vo výške 40 % zo súčtu základných platov za rok 2006;
b) odmenu zástupcovi primátora mesta Ing. Stanislavovi Gobanovi vo výške 33 % zo súčtu základných platov za II. polrok 2006 a odmenu dlhodobo uvoľnenému poslancovi MsZ na výkon funkcie PhDr. Milanovi Lacovi vo výške 33 % zo súčtu základných platov za II. polrok 2006;
c) odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Milanovi Tkáčikovi vo výške 30 % zo súčtu základných platov za II. polrok 2006;

ukladá
Ing. Daniele Dzubajovej, prednostke MsÚ
zabezpečiť vyplatenie odmien vo výplatnom termíne za mesiac december 2006.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

UZNESENIA

z XXXIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 20.11.2006

Číslo: Obsah uznesenia

495. k správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za obdobie I. – III. štvrťrok 2006 a návrh rozpočtových opatrení.
496. k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. – III. štvrťrok 2006.
497. k návrhu VZN mesta Prešov o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Prešov na rok 2007.
498. k návrhu VZN mesta Prešov o mestských daniach na rok 2007.
499. k návrhu VZN mesta Prešov o mestskom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007.
500. k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009.
501. k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009.
502. k návrhu menovitého zoznamu bežnej údržby, opráv ciest a chodníkov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009.
503. k majetkovým prevodom.
504. k návrhu energetickej koncepcie mesta Prešov.
505. k správe o výsledkoch vykonaných kontrol ÚHK.
506. k správe o stave realizácie Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Prešov.
507. k informatívnej správe o podaných, implementovaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov.
508. k informácii o možnosti zapojenia sa mesta Prešov do projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“.
509. k návrhu zmeny ceny za odpredaj objektu vo vlastníctve DPmP, a.s.
510. k voľbe a opätovnému zvoleniu prísediacich Okresného súdu v Prešove na obdobie rokov 2006 – 2010.
511. k návrhu plánov práce MsR a MsZ v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2007.
512. k návrhu na vyplatenie odmien funkcionárom mesta Prešov.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.