Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025

Samospráva mesta Prešov v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, iniciovala spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Podľa citovanej novely zákona sa rozvojový dokument PHSR v budúcom období nazýva Program rozvoja mesta Prešov a bude spracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku PSK a Územným plánom mesta Prešov.Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov 2015 - 2020) bol spracovávaný metódou tzv. participatívneho plánovania (za účasti zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, verejnej správy, ako aj zástupcov širokej odbornej verejnosti), je strategickým dokumentom sociálneho a ekonomického rozvoja krajského mesta Prešov a nahrádza Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2008 - 2013, ktorého platnosť bola Uznesením MsZ č. 25/2015 zo dňa 26.01.2015 predĺžená do 31.12.2015. 
PRM Prešov 2015 - 2020 je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý:
  • popisuje súčasnú situáciu mesta Prešov,
  • identifikuje problémy a navrhuje možnosti ich riešenia,
  • vychádza z potenciálu mesta Prešov a definuje reálne príležitosti rozvoja,
  • obsahuje implementačný a monitorovací mechanizmus,
  • bude priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.
PRM Prešov 2015 - 2020 definuje vízie a ciele v rámci vyšpecifikovaných rozvojových oblastí, ako aj konkrétne opatrenia a aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov. Zámerom strategického dokumentu je zadefinovať konkrétne opatrenia a aktivity tak, aby mesto Prešov dosiahlo do roku 2025 pozitívnu zmenu, vedúcu k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta.
K rámcovým rozvojovým oblastiam PRM Prešov 2015 - 2020 boli zaradené: 
1. EKONOMICKÝ ROZVOJ
2. DOPRAVA
3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
4. BEZPEČNOSŤ
5. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
6. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
7. KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH
8. EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE

Komplexne spracovaný dokument PRM Prešov 2015 - 2020 podlieha:
1. posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (proces SEA)
2. verejnému pripomienkovaniu (v zmysle platnej metodiky), preto po dopracovaní strategickej a programovej časti bol PRM Prešov 2015 - 2020 daný na verejné pripomienkovanie.


1. PROCES SEA

V období od 05.11.2015 do 26.11.2015 bola sprístupnená Správa o hodnotení o strategického dokumentu PRM Prešov 2015 - 2020 (súčasť procesu SEA) na pripomienkovanie. Dňa 09.12.2015 bol odborne spôsobilou osobou na MsÚ Prešov doručený odborný posudok k strategickému dokumentu, ktorého prílohou je aj návrh záverečného stanoviska a zároveň boli tieto podklady doručené na Okresný úrad v Prešove, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Keďže podľa § 15 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľujúci orgán (t.j. MsZ mesta Prešov) nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, nemohol byť predmetný dokument schválený na14. zasadnutí MsZ mesta Prešov (dňa 16.12.2015). Dňa 07.01.2016 bolo na MsÚ Prešov doručené Okresným úradom v Prešove Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Predmetné záverečné stanovisko bude súčasťou materiálu predkladaného na najbližšie zasadnutie MsZ mesta Prešov dňa 25.01.2016.

2. ZAPOJENIE VEREJNOSTI

Zapojenie verejnosti považuje Mesto Prešov za integrálnu súčasť celého procesu spracovania strategického dokumentu s cieľom získať si podporu občanov pre realizáciu konkrétnych projektov a aktivít, preto Mesto Prešov poskytlo verejnosti návrh strategickej a programovej častiPRM Prešov 2015 – 2020 na pripomienkovanie. Verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 prebiehalo dvoma formami:

  • verejná prezentácia ktorá sa uskutočnila dňa 22.10.2015 o 15:00 v  zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková 24.
  • elektronické zverejnenie na stránke mesta Prešov (pripomienky mohli občania zasielať do 23.10.2015, vyhodnotenie pripomienok je možné nájsť nižšie)

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 25.01.2016 na svojom 15.zasadnutí schválilo Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Predmetný dokument (Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 spolu s Akčným plánom) je zverejnený v Prílohách tejto stránky.


Do skupiny prvých aktivít, ktoré boli zadefinované v rámci strategického dokumentu s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia vzájomnej komunikácie a spolupráce podnikateľov a samosprávy patrilo aj stretnutie s podnikateľmi, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.01.2016 na pôde Mestského úradu.


Oddelenie riadenia projektov
Odbor strategického rozvoja MsÚ Prešov


Zverejnil: Administrator 1.3.2007 10:59
Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 26.7.2016 15:44 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.