Štatút mesta Prešov

Štatút mesta Prešov upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Prešov, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenia a hospodárenie mesta so svojim majetkom, povinnosti a oprávnenie poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah miestnej samosprávy k orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých mesto je zriaďovateľom, k obchodným spoločnostiam, ktorých je zakladateľom, k iným právnickým osobám, používanie symbolov mesta, udeľovanie verejných uznaní. Štatút mesta Prešov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 1.4.2016 13:45
presov.vadium.sk