Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Darina Sýkorová, tel. 051/3100251
K vybaveniu potrebujete:
- situačná schéma zriadenia vjazdu (z dôvodu urýchlenia procesu môže žiadateľ vopred zabezpečiť odsúhlasenie zriadenia vjazdu KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove, so sídlom na Pionierskej ul. č. 33)
- kópia listu vlastníctva, resp. doklad o inom vzťahu k pozemku
- správny poplatok
Poplatok:
30,00 €
Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia na zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) primátor mesta
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.5.2015 10:04
presov.vadium.sk