Mesto PREŠOV

Saturday - 02. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov,
Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
PhDr. Dana Begová, tel. 051/3100523
K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti na príslušný rozpočtový rok - projekt plánovanej akcie.
2. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti organizácie za predchádzajúci rok vrátane správy o hospodárení.
7. Zoznam členov platiacich členské príspevky.
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na podávanie žiadostí:
31.03. príslušného kalendárneho roka
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.2.2008 16:54
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 20.7.2016 08:57 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.