Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov , Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Hedviga Dudlová, tel. 051/3100560

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a poskytnutie príspevku na stravný lístok
- doklad o výške príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb
V prípade nároku na poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok je potrebné doložiť:
- doklad o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov členov domácnosti žiadateľa za predchádzajúci mesiac, resp. pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok a právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, ak bolo vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

- doklady o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. dohodu o uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ktorú spláca v dohodnutých splátkach
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Záujemca, ktorý má záujem o stravovanie prostredníctvom jedálne, môže písomnou žiadosťou požiadať MsÚ Prešov o stravovanie v týchto zmluvných zariadeniach:
1. jedáleň DC Družba
2. jedáleň DC Sabinovská
3. jedáleň SČK, Jarkova 45
4. jedáleň TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13
Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch.
Donáška stravy do domácnosti sa zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa sociálnej služby v jedálni
TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13
5. jedáleň Zariadenie pre seniorov Veselá
6. jedáleň Zariadenie pre seniorov Cemjata
7. jedáleň DSS Volgogradská 5
Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite.
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 20.4.2016 09:47
presov.vadium.sk