Úmrtný list - vybavenie dokladov po úmrtí

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100507
K vybaveniu potrebujete:
- tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením
v 3 - 4 exemplároch,
- občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR,
- v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu,
- v prípade osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského – Obecného úradu a jej rodný list.
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
na počkanie
Upozornenie:
Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.
Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 2.3.2015 10:01
presov.vadium.sk