Mesto PREŠOV

Thursday - 08. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov
Potrebujete:
- 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva)
- súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta (záväzné stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu k zmene v užívaní, záväzný posudok Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Prešov)
- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali
Upozornenie:
rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní
Postup a prílohy sú totožné ako pri stavebnom povolení


Zverejnil: Ľudmila Lišková 3.3.2008 06:44
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.4.2015 15:38 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.