Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov
Potrebujete:
- aktuálny doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k stavbe alebo k pozemkom - nie starší ako 3 mesiace 
- snímku z katastrálnej mapy - nie staršiu ako 3 mesiace
- technologický opis prác vypracovaný stavebným dozorom, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri odstraňovaní stavby svojpomocne uviesť meno a adresu stavebného dozora
- pri stavbách , ktorých odstránenie nebude vykonáva odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonáva odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Upozornenie:
rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky: 
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 14.4.2015 14:34
presov.vadium.sk