Mesto PREŠOV

Wednesday - 07. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Mária Franková, tel. 051/3100535
Potrebujete:
- aktuálne doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje užívať pozemok alebo stavbu na požadovaný účel - list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
- aktuálny snímok z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia zariadenia
- dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt alebo fotografiu nehnuteľnosti alebo jej okolia , ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov , stanovisko príslušného cestného správneho orgánu , stanoviská správcov podzemných sietí , stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, stanovisko Okresného riaditeľstva PZ okresného dopravného inšpektorátu a iné stanoviská predpísané osobitnými právnymi predpismi)
- doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní


Zverejnil: Ľudmila Lišková 3.3.2008 06:59
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.1.2016 10:01 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.