Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Daniela Liptáková, tel. 051/3100536
Mária Rigasová, tel. 051/3100536
Potrebujete:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe, resp. čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
- výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok
- v prípade zásahu do fasády objektu stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu
Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov
- stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky
Udržiavacie práce možno vykonať ak mestský úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.
Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
do 30 dní

 

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 3.3.2016 09:11
presov.vadium.sk