Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a žiadosť o povolenie terénnych úprav

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientského centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania,
Jarková 26, Prešov
Potrebujete:
- v dvoch vyhotoveniach situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania a aj mapový podklad v mierke 1: 10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia a širších vzťahov (účinkov)k okoliu
- v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, pracovisko Košice stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, zložiek ŠVS, OO, OH, OP a TK, EIA, Obvodného úradu Prešov, odboru krízového riadenia a CO. Príslušného cestného správneho orgánu podľa triedy dotknutej komunikácie , iné stanoviská predpísané osobitnými predpismi)
- vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
- aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí (list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace)
- aktuálna snímka z katastrálnej mapy ( nie staršia ako 3 mesiace)
- písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)
Upozornenie:
rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)

 

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.4.2015 15:05
presov.vadium.sk