Vyvlastňovacie rozhodnutie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnoti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Ján Kovaľ, tel. 051/3100532
Potrebujete:
- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť
vyvlastnenie,
- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
- označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra
nehnuteľností, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť
- návrh náhrady, (znalecký posudok)
- účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
- dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol
bezvýsledný, (originál doručenky do vlastných rúk)
- výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa
katastra nehnuteľností,
- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie
doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy
k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej
mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch
vyhotoveniach,
- prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti
Poplatok:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 14.4.2015 14:40
presov.vadium.sk