Mesto PREŠOV

Saturday - 27. February 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o dotáciu v oblasti kultúry

Žiadosti prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Zichová Patrícia, tel. 051/3100546
K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie.
2. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť,
ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy o hospodárení.
7. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vybavenia žiadosti
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
do 31.03. – podávanie žiadostí do 30.06. – schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 3.3.2008 12:10
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.1.2016 13:47 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.