Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

INFORMÁCIE O TOM, KDE MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ, NÁVRH, PODNET, SŤAŽNOSŤ ALEBO INÉ PODANIE

Sťažnosť, petícia a iné podanie môžu byť mestu podané nasledovnými spôsobmi:

  • písomne do podateľne Mestského úradu v Prešove na Hlavnej ulici č. 73 v Prešove,
    (číslo dverí: 5)
  • písomne alebo ústne na oddelení služieb občanom Mestského úradu v Prešove (Kancelária 1. kontaktu) na Jarkovej ulici č. 26 v Prešove,
  • písomne alebo ústne na Mestskej polícii v Prešove na Jarkovej ulici č. 24 v Prešove,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu mesta: mesto.radnica@presov.sk alebo podatelna@presov.sk,
  • telefaxom na telefónnom čísle 051/7733665.

Podnet (žiadosť, návrh, pripomienka,oznámenie, ktoré mesto nevybavuje v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov) môže byť mestu podaný aj nasledovnými spôsobmi:

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

(úradné hodiny tu)

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažností, petícií a podnetov fyzických osôb a právnických osôb podaných mestu Prešov upravuje:
Smernica primátora mesta Prešov SP-05 Riadenie sťažností, petícií a podnetov v podmienkach mesta Prešov

 

Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať písomne alebo elektronickou poštou.

 

a)         písomný podnet sa môže podať osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu Hlavná 73 Prešov, alebo do podateľne klientskeho centra MsÚ, Jarkova 24, Prešov v uzavretej obálke s označením  "Neotvárať- podnet pre hlavného kontrolóra". Podateľňa je povinná bezodkladne odovzdať doručený podnet zodpovednej osobe,

 

b)         podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť e-mailom na mailovú adresu zodpovednej osoby: kontrolor@presov.sk , ktorá je prístupná 24 hodín denne.  

 

 


Zverejnil: Boris Gleza, JUDr. 29.9.2008 15:19
Aktualizoval: Iveta Feckova 2.7.2015 14:57 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.